Boekingsvoorwaarden PLANET DOWNUNDER

Garantiefonds Gespecialiseerde touroperators
Ons bedrijf is aangesloten bij GGTO. Het Garantiefonds GGTO garandeert reizigers die geboekt hebben bij één van de aangesloten touroperators dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgen indien de touroperator in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek, maar ook tijdens de reis.

Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

Voor details over hetgeen vergoed wordt, zie https://www.stichting-ggto.nl/Downloads/GGTO-Garantieregeling.pdf

Een garantieregeling als deze is voor iedere aanbieder van pakketreizen wettelijk verplicht (Burgerlijk Wetboek 7 artikel 7:512).

Klantenbijdrage GGTO
Bij GGTO aangesloten touroperators zijn verplicht haar reizigers voor de garantieregeling een klantenbijdrage van EUR 15,- per boeking in rekening te brengen. De maximale dekking per EUR 15,- is een reissom van EUR 10.000,-. Wordt dit bedrag overschreden, dan zal voor elke EUR 10.000,- een toeslag van EUR 15,- berekend worden. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan de GGTO, wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Voor meer informatie, zie www.stichting-ggto.nl


(Aan)betalingsvoorwaarden

Na het afsluiten van de reisovereenkomst dient, onmiddellijk na ontvangst van de boekingsbevestiging, een aanbetaling gedaan te worden. Wij werken met:

*een VERPLICHT deel van de aanbetaling, eventueel aangevuld met:
* een optionele VRIJWILLIGE aanvulling

VERPLICHT:

– 15% van de totale reissom, in bepaalde gevallen aangevuld met:

– diensten die wij onmiddellijk moeten aanbetalen, denk aan speciale actietarieven (bijvoorbeeld vluchten) met een strakke betalingsdeadline of hotels die wij via Expedia boeken.

Wij zullen alleen leveranciers betalen als wij uw (aan)betaling ontvangen hebben. Verzuim tot tijdige aanbetaling kan resulteren in meerkosten of annulering van geboekte diensten. PLANET DOWNUNDER is in dat geval niet aansprakelijk voor de geleden schade.

PLANET DOWNUNDER zal uitsluitend in overleg een aanbetaling hoger dan 15% in rekening brengen. Wij zullen u altijd op de hoogte brengen van afwijkende (aan)betalingsvoorwaarden. Dit benadrukken wij dit op onze boekingsopdracht, waar u aan dient te vinken dat u hiervan op de hoogte bent en ermee akkoord gaat.

De VERPLICHTE aanbetaling kan, indien gewenst, worden aangevuld met een VRIJWILLIGE verhoging om bijvoorbeeld de vliegkosten en/of de gehanteerde wisselkoers veilig te stellen. Dit is dus optioneel en u geeft op de boekingsopdracht aan dat u hiervan gebruik wilt maken.

Verhoogde aanbetalingen zullen te allen tijde gebruikt worden om de geboekte zaken (vliegtickets, wisselkoersen) etc. veilig te stellen.

Tijdige aanbetalingen garanderen een correcte afwikkeling. Bij verzuim kan PLANET DOWNUNDER niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele meerkosten, geannuleerde reserveringen etc.

Restbedragen dienen uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.

Tijdige ontvangst van de restbetaling garandeert een tijdige verzending van reisbescheiden. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. PLANET DOWNUNDER zal hier tijdig op wijzen en de reiziger dient vervolgens binnen 7 werkdagen het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. PLANET DOWNUNDER heeft in dit geval het recht de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Reeds betaalde gelden worden met de annuleringskosten verrekend. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor vertrek tot stand komt, dient direct na ontvangst van de boekingsbevestiging de volledige reissom worden voldaan.

Annuleringskosten (*):

Wij hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden:

*bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: de aanbetaling;

 

*bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de
28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van
de reissom, met een minimum van de aanbetaling;

*bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de
21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van
de reissom, met een minimum van de aanbetaling;

*bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de
14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de
reissom, met een minimum van de aanbetaling;

bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de
5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de
reissom, met een minimum van de aanbetaling;

*
bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de
vertrekdag: 90% van de reissom, met een minimum van de aanbetaling;

*bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige
reissom.
*LET OP(!): In bepaalde gevallen wordt afgeweken van bovenstaande regeling. Dit is het geval indien er diensten afgenomen worden met afwijkende annuleringsvoorwaarden. Indien dit van toepassing, wordt dit door PLANET DOWNUNDER duidelijk vermeld op de boekingsopdracht. De reiziger geeft op de boekingsopdracht aan van de annuleringsvoorwaarden op de hoogte te zijn en hiermee in te stemmen.

Wijzigingskosten

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijzigingen in de reis verzoeken. PLANET DOWNUNDER zal elk verzoek tot wijziging beoordelen op haalbaarheid / arbeidsintensiviteit en de reiziger op de hoogte brengen van de wijzigingskosten (inclusief eventuele meerkosten danwel besparingen als gevolg van de wijziging), welke onherroepelijk in rekening zullen worden gebracht na akkoord.

Tarieven

Alle in onze offertes vermelde tarieven zijn in EURO. Alle prijzen in onze offerte zijn gebaseerd op de gegevens zoals die bij ons bekend zijn te tijde van het uitbrengen van de offerte. De exacte en uiteindelijke reissom is te allen tijde onderhevig aan wijzigingen tijdens de bedenktijd. PLANET DOWNUNDER zal te allen tijde zo volledig mogelijk zijn met het melden van dynamische prijsstellingen (zoals camper flex tarieven). PLANET DOWNUNDER behoudt zich het recht voor om eventuele stijgingen tijdens de bedenktijd te verwerken in een nieuwe offerte.

Offertes zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en / of typ-, druk- en kennelijke fouten.

Verzekeringen

Wij adviseren u dringend (al dan niet via PLANET DOWNUNDER ) een reis- en/of annuleringskosten verzekering af te sluiten. Vraagt u ons naar de voorwaarden en tarieven.

Bijkomende kosten

PLANET DOWNUNDER zal in haar offertes zo volledig mogelijk zijn wat betreft bijkomende (lokale) kosten die niet in de offerte meegenomen zijn danwel kunnen worden.

Paspoort, visum etc: U dient zelf zorg te dragen voor een geldig paspoort en andere reisdocumenten zoals visa. Wij zullen u te allen tijde trachten te informeren over de benodigde documenten, maar zijn hiertoe niet verplicht. PLANET DOWNUNDER accepteert geen verantwoordelijkheid m.b.t. bijvoorbeeld de geldigheid of het ontbreken van reisdocumenten.


Luchthavenbelastingen:
Het exacte bedrag is afhankelijk van de betreffende maatschappij, route en datum van boeken. De belastingen zijn te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen, totdat de tickets door de reiziger betaald zijn. Wij behouden ons het recht voor een eventuele verhoging door te belasten, zie ook het kopje BETALINGSVOORWAARDEN.

Onvolkomenheden

De door ons aangeboden producten zijn met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. Desondanks is het mogelijk dat u ter plaatse geconfronteerd wordt met  tekortkomingen. Mocht u aanmerkingen en/of klachten hebben, dan bent u verplicht deze te melden bij de leverancier (hotelreceptie, verhuurder, reisleiding etc). U dient de aanbieder de gelegenheid te geven een passende oplossing van het probleem aan te bieden. Bent u van mening dat één en ander niet naar wens geregeld is, dan dient u ter plaatse een verklaring te laten ondertekenen. Vraagt u tevens om zoveel mogelijk schriftelijke bewijzen, maak foto’s van gebreken en bewaar eventuele rekeningen. U dient uw klacht binnen 4 weken na terugkeer schriftelijk te melden bij PLANET DOWNUNDER. Klachten die niet binnen deze periode door PLANET DOWNUNDER zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen en zullen derhalve worden afgewezen.

Alle door ons verstrekte informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen zonder voorafgaand bericht en onder voorbehoud van druk- en typfouten.